top of page

Ochrana osobních údajů Salonu Annette

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“.

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je Salon Annette – Iryna Yatsenko, IČO: 87359022, IČO 27308791, se sídlem 27801, Kralupy nad Vltavou, Čechova 392/27 , zapsaná: ŽO/10242/2010/Pok/4 a ŽO/5741/2011/Pok/4 (Městský úřad pro Prahu 8, Zenklova 1/35)
Telefon: 723 946 939.

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenu.

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

– požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
– požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
– požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR,
– právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,
– právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR,
– odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním,
– na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR,
– právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů provedete takto:
– písemně dopisem zaslaným na adresu sídla, na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“
– elektronicky, prostřednictvím e-mailu podepsaného uznávaným elektronickým podpisem, zaslaného na adresu: aneta@salonannette.cz, kde bude v předmětu vymezeno „osobní údaje“.

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:
Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti rovněž v provozovně Salon Annette (Sokolovská 106/42, Praha 8 Karlín, 186 00) a to po předchozím objednání termínu a po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

Práva nelze uplatnit telefonicky či ústně.

bottom of page